آگهی های فروش

فروش فروش-مسکونی-184متری

فروش_مسکونی_184متری

تایید شده قیمت : 7,360,000,000تومان
  • آپارتمان
فروش فروش-مسکونی-130متری-3

فروش_مسکونی_130متری

تایید شده قیمت : 3,380,000,000تومان
  • آپارتمان
فروش فروش-200متری-3

فروش__200متری

تایید شده قیمت : 13,000,000,000تومان
  • کلنگی یا زمین
فروش فروش-مسکونی-129متری-2

فروش_مسکونی_129متری

تایید شده قیمت : 3,483,000,000تومان
  • آپارتمان
فروش فروش-مسکونی-264متری

فروش_مسکونی_264متری

تایید شده قیمت : 5,600,000,000تومان
  • آپارتمان
فروش فروش-مسکونی-140متری-3

فروش_مسکونی_140متری

تایید شده قیمت : 4,200,000,000تومان
  • آپارتمان
فروش فروش-مسکونی-129متری

فروش_مسکونی_129متری

تایید شده قیمت : 3,225,000,000تومان
  • آپارتمان
فروش فروش-مسکونی-129متری-1

فروش_مسکونی_129متری

تایید شده قیمت : 3,237,500,000تومان
  • آپارتمان
فروش فروش-265متری

فروش__265متری

تایید شده قیمت : 26,500,000,000تومان
  • کلنگی یا زمین